Služby

Stlačený vzduch a vakuum

nabizime1S rozvojem nových technologií v průmyslu se v poslední době klade důraz i na dříve opomíjená témata, jakými jsou rozvody stlačeného vzduchu. Jednou z možností, jak výrazně zlepšit kvalitu stlačeného vzduchu, je použití nových materiálů tlakových rozvodů. V případě, že je stlačený vzduch nekvalitní, většina firem se tuto skutečnost snaží odstranit kvalitními kompresory a zařízeními pro úpravu vzduchu, přitom však často zapomíná na vlastní rozvod vzduchu.
Jednoduchost, snadná instalace, automatický provoz, vysoká účinnost: výsledkem jsou velmi nízké náklady „životní cyklus“, což řadí UV sérii mezi nejpřijatelnější dlouhodobá řešení v oblasti vakua.

Chlazení

nabizime2Dokážeme i vám snížit náklady na provoz chladicích zařízení. Naše řešení je vždy založeno na znalostech vývoje i praktických dovednostech v této oblasti. Bohaté zkušenosti s aplikacemi technologií průmyslového chlazení, dávají našim řešením stabilní a vysokou spolehlivost výroby.

Potrubní systém Transair

nabizime3je sys­tém určený pře­de­vším pro roz­vody stla­če­ného vzdu­chu. Je kon­ci­po­ván jako sta­veb­nice, jejíž sou­částí jsou jed­not­livé spo­jo­vací prvky, trubky a pry­žové hadice. Sys­tém spl­ňuje tech­nické poža­davky, které jsou v sou­časné době na tyto roz­vody kla­deny, a to pře­de­vším rychlá mon­táž a snadná demon­táž, jed­no­du­chá roz­ši­ři­tel­nost, nízké tla­kové ztráty, tuhost sys­tému a zacho­vání čis­toty media. Sys­tém lze pou­žít jako cen­t­rální roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu nebo i jako dílčí roz­vod, např. podél výrob­ních linek, kde se uplatní jeho vari­a­bi­lita. Kon­strukce odbo­ček, které zabra­ňují pře­stupu kon­den­zátu, umož­ňuje roz­vod pou­žít i tam, kde nejsou insta­lo­vány sušičky vzduchu.

Tepelná čerpadla

nabizime4Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Čistírny odpadních vod

nabizime5Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody.

Solární systémy

nabizime6Solární systémy pro ohřev vody.